O nás Štatút fondu Zriaďovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
ŠTATÚT NEINVESTIČNÉHO FONDU
 


Zriaďovatelia MUDr. Alexander Köröcz PhD., Slovenská republika a MUDr. Ján Kuchta PhD, Slovenská republika, podľa zriaďovacej zmluvy spísanej 15.12.2009 zriadili neinvestičný fond Traumatológia Trnava . Zriaďovatelia uvedeného fondu vydávajú tento

ŠTATÚT NEINVESTIČNÉHO FONDU.

Traumatológia Trnava, n. f.

 

Článok I.
Názov a sídlo fondu.

 1. Názov fondu: Traumatológia Trnava, n. f.
 2. Sídlo fondu:   Žarnova 11, 917 75 Trnava

Článok II.
čas trvania fondu.

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok III.
Účel fondu.

Fond sa zriaďuje podľa zák. č. 147/1997 Z.z- S 2, ods. 2 za účelom:

 1. Združovať finančné prostriedky na podporu ochrany zdravia a vzdelávania
 2. Združovať finančné prostriedky na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o úrazových pacientov, na podporu zlepšenia vybavenosti Traumatologicko- ortopedickej kliniky FN Trnava a na podporu medziodborového výskumného programu a prevenciu úrazov.
 3. Združovať finančné prostriedky na podporu vzdelávania odborného zdravotného personálu Traumatologicko- ortopedickej kliniky FN Trnava. Vrátane školení a iných odborných aktivít a na skvalitnenie ich pracovného prostredia.
 4. Združovať finančné prostriedky na organizáciu edukačných akcií, prednášok s tematikou úrazov , degeneratívnych ochorení skeletu a o možnostiach ich diagnostiky, liečby a prevencie.

Článok IV.
Určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu.

 1. Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu pre pacientov a odborný zdravotnícky personál Traumatologicko- ortopedickej kliniky FN Trnava.
 2. Prostriedky fondu sa nesmú použiť na podnikanie, alebo na financovanie politických strán a politických hnutí.
 3. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba poskytne dar fondu, alebo príspevok fondu na konkrétny účel, fond je oprávnený ho použiť na takýto konkrétny účel. Na iný účel ho fond môže použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá dar alebo príspevok fondu poskytla.
 4. Pokiaľ fond usporiada verejnú zbierku, môže výnos z takejto zbierky použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka usporiadala a vo vymedzenom rozsahu na správu fondu. Pokiaľ sa prostriedky verejnej zbierky nevyčerpajú, rozhodne správna rada fondu o ich použití, a o svojom rozhodnutí informuje verejnosť takým spôsobom, ako pri vyhlásení verejnej zbierky.
 5. Pokiaľ fond poskytne prostriedky z jeho rozpočtu osobe, je táto osoba povinná tieto prostriedky použiť len na účel, na ktorý jej bol poskytnutý a na požiadanie fondu do 3 mesiacov preukázať, že fondom jej poskytnuté prostriedky, boli ňou použité na určený účel. Pokiaľ si takáto osoba nesplní povinnosti uvedené v predchádzajúcej vete, je fond oprávnený od nej požadovať vrátenie poskytnutých prostriedkov, alebo ich časti.

Článok V.
Orgány fondu.

Orgánmi fondu sú:

 1. Správna rada,
 2. Správca,

Článok VI.
Správna rada.

 1. Správna rada predstavuje najvyšší orgán fondu. Členov správnej rady vymenúvajú a odvolávajú zriaďovatelia.
 2. Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí:
  • schvaľovanie rozpočtu fondu a rozhodovanie o použití prostriedkov fondu
  • schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu
  • určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu
  • voľba a odvolávanie správcu fondu
  • vymenovanie likvidátora
 3. Členstvo v správnej rady je dobrovoľnou a čestnou funkciou, za ktorú sa jej členom neposkytuje plat. Členom správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcie, podľa osobitného predpisu.
 4. Členom správnej rady nemôže byť osoba , ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.
 5. Členom správnej rady môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Bezúhonnou nie je fyzická osoba, ktorá bola odsúdená za úmyselný trestný čin.
 6. Správna rada má troch Členov. Funkčné obdobie správnej rady sú 3 roky.
 7. členstvo v správnej rade zaniká:
  • a) uplynutím funkčného obdobia,
  • b) úmrtím,
  • c) odstúpením z funkcie,
  • d) odvolaním pre stratu voliteľnosti , alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.
 8. Na uvoľnené miesto v správnej rade musí byť zriaďovateľmi do 30 dní od uvoľnenia miesta
  vymenovaný nový člen na zvyšok funkčného obdobia, alebo na ďalšie funkčné obdobie.
 9. Na čele správnej rady je predseda , ktorý zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu správnej
  rady vymenovávajú a odvolávajú zriaďovatelia. Predseda správnej rady zvoláva správnu radu
  najneskôr do 30 dní, ak o to požiada tretina členov správnej rady.
 10. Správna rada je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej Členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.
 11. Rozhodnutie o zlúčení, splynutí, alebo zrušení fondu patrí do kompetencie zriaďovateľov.
 12. Zo schôdze správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uschová po dobu 5 rokov.

Článok VII.
Správca.

 1. Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov fondu.
 2. Správcu volí a odvoláva správna rada.
 3. Funkčné obdobie správcu sú 3 roky.
 4. Voľba správcu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho správcu. Ak sa funkcia správcu uvoľní odvolaním pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového správcu sa uskutoční do 30 dní.
 5. Správcom fondu môže byť fyzická osoba , ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 6. Správna rada odvolá správcu ak:
  • a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom funkcie správcu, alebo úmyselný trestný čin.
  • b) stratil spôsobilosť na právne úkony , alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
  • c) o to sám požiada.
  • d) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako pol roka.
  • e) neplní povinnosti správcu a v určenej lehote neurobí nápravu ani po upozornení správnou radou.
 7. Návrh na voľbu a odvolanie správcu môže podať každý Člen správnej rady, alebo zriaďovatelia.

Článok VIII.
Majetok fondu a jeho nadobudnutie.

 1. Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú:
  • a) peňažné dary a príspevky od fyzických osôb, alebo právnických osôb
  • b) príjmy z verejných zbierok
  • c) dedičstvo v peňažnej forme, alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme.
  • d) príjmy z lotérie a iných podobných hier
  • e) príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií.
  • f) príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu
  • g) úroky z peňažných dlhopisov
  • h) príjmy z likvidačného zostatku iného fondu
 2. Majetkom fondu môžu byť aj hnuteľné a nehnuteľné veci potrebné na výkon správy fondu.
 3. Príjmami fondu môže byť aj dotácia zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu, alebo rozpočtu obce.
 4. Dotácia zo Štátneho rozpočtu sa môže fondu poskytnúť na rovnaký účel iba z jedného miesta spravidla toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti fondu. Z dotácie zo štátneho rozpočtu sa nemôžu uhradiť výdavky na správu fondu.

Článok IX.
Výdavky fondu.

 1. Výdavkami fondu sú
  • a) výdavky na financovanie účelu fondu.
  • b) výdavky na správu fondu.
 2. Výdavky fondu podľa odseku 1. Písmeno a) sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia.
 3. Výdavky na správu fondu podľa ods. l. písm. b) zahŕňajú všetky výdavky fondu za účtovné obdobie súvisiace s prevádzkou fondu, výdavky na propagáciu účelu fondu a výdavky súvisiace s prevádzkou fondu , vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom fondu a náhrady výdavkov vyplácaných členom orgánov fondu , ktoré im vznikli pri výkone ich funkcie.
 4. Výšku výdavkov na správu určuje správna rada na každý účtovný rok, najviac 15 % celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie.
 5. Výdavky na organizovanie verejnej zbierky na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu fondu, výdavky za vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za uverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra sa do tejto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.

Článok X.
Rozpočet fondu.

 1. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky fondu. Rozpočet fondu sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca fondu najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Návrh rozpočtu predkladá správca fondu správnej rade najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
 4. Správna rada je povinná rozpočet schváliť najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

Článok XI.
Výročná správa.

 1. Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý rok vždy do 31. marca nasledujúceho roka.
 2. Výročná správa obsahuje:
  • a) prehľad činnosti vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu.
  • b) ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých, pokiaľ úhrn celkových príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok prekročí 166 000 .-€, musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom.
  • c) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu
  • d) prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu
  • e) stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru
  • f) celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti
  • g) osobitne výšku výdavkov na správu fondu
  • h) zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období
  • i) ďalšie údaje , ktoré určí správna rada
 3. Výročná správa musí byť zverejnená v sídle fondu. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela fond registračnému úradu do 15. apríla,
 4. Pokiaľ má fond povinnosť ročnú účtovnú závierku overiť audítorom, musí byť jej jeden výtlačok zaslaný na zverejnenie do Obchodného vestníka.
 5. Príjmy a majetok fondu podlieha zdaňovanie podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok XII.
Zrušenie, majetkové vyrovnanie o zánik fondu.

 1. Fond sa zrušuje jedným z nasledujúcich dôvodov:
  • a) rozhodnutím zriaďovateľov o zrušení fondu, a to dňom uvedenom v rozhodnutí zriaďovateľov o zrušení fondu, inak dňom keď bolo toto rozhodnutie prijaté.
  • b) rozhodnutím zriaďovateľov o zlúčení alebo splynutí fondu,
  • c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu; pokiaľ rozhodnutie súdu takýto deň neobsahuje, fond sa zrušuje dňom, kedy takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť; dôvody, pre ktoré súd môže rozhodnúť o zrušení fondu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona,
  • d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 2. Pri zlúčení alebo splynutí, ako dôvodu zrušenia fondu, môže fond takto splynúť alebo sa zlúčiť buď s iným fondom, alebo nadáciou.
 3. Pokiaľ sa fond zlučuje, prechádza majetok takto zrušeného fondu na fond, s ktorým sa zrušený fond zlúčil, alebo na nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil.
 4. Pri splynutí fondu, prechádza majetok fondu na fond, alebo nadáciu vzniknutú splynutím.
 5. Každú zmenu, ktorá zo zlúčenia alebo splynutia vyplýva a sú predmetom zápisu do registra, musí správca fondu oznámiť do 7 dní registrovému úradu.
 6. Fond zaniká jeho výmazom z registra, v ktorom bol zapísaný. Jeho zániku prechádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia fondu sa nevyžaduje, pokiaľ peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond, alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
 7. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond, alebo nadáciu.
 8. Pokiaľ sa fond ruší s likvidáciou, musí ten, kto likvidátora vymenoval, určiť tiež jeho odmenu. Náklady na likvidáciu sa hradia z majetku fondu.
 9. Na zrušenie, ako aj zánik fondu s likvidáciou, Či bez likvidácie, sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenie.


Zriaďovatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zriaďovateľov prejdú na správnu radu.

 

MUDr. Alexander Koräcz PhD.                                                                 MUDr. Ján Kuchta PhDO nás Štatút fondu Zriadovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
Copyright © 2011 Traumatológia Trnava, n.f., Created by ARTTECH WebDesign